GENERAL TERMS

Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85576948 waar deze opgevraagd kunnen worden. Op verzoek van een ieder zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. MASQLIVE:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPIRAL BV statutair gevestigd te Den Haag, tevens handelend onder de naam “MasQLive”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85576948.

2. Klant:
De (rechts)persoon die een toegangsticket van een Event koopt.

3. Event:
Met een Event wordt bedoeld een door MASQLIVE georganiseerde uitvoering (van bijvoorbeeld muziek) en / of andere gebeurtenis waarbij onder meer een voorstelling van welke aard dan ook
wordt opgevoerd.

Artikel 2 -Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand is gekomen in het kader van een bezoek aan een Event en de aanschaf van alle toegangstickets/ -bewijzen daarvoor tussen Klant en MASQLIVE. Daarbij maakt het niet uit op welke wijze de overeenkomst tot stand komt. Dat betekent dat deze algemene voorwaarden ook gelden in het geval de overeenkomst tot stand is gekomen via een door MASQLIVE ten aanzien van het desbetreffende Event in de arm genomen (voor)verkooporganisatie / -tussenpersoon. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedereen die een Event bijwoont / bezoekt zonder dat die persoon (in)direct een overeenkomst met MASQLIVE is aangegaan. Derhalve dient in deze algemene voorwaarden voor “Klant” tevens steeds gelezen te worden een persoon die een Event bijwoont / bezoekt.

2. De toepasselijkheid van mogelijke algemene voorwaarden van Klant wordt door MASQLIVE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Toegangsticket
1. Toegang tot Event wordt uitsluitend verleend op het tonen van een geldig en onbeschadigd toegangsticket. Klant is verplicht om op verzoek van of namens MASQLIVE en/of de exploitant van de plaats, gebouw dan wel terrein waar het Event word gehouden het toegangsticket te tonen.

2. Een toegangsticket wordt eenmalig aan Klant verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Event. Indien de Klant na het betreden van de locatie waar het Event plaatsvindt verlaat, is het toegangsticket niet meer geldig.

3. Een toegangsticket kan zijn een door of namens MASQLIVE uitgegeven document of een door of namens MASQLIVE uitgegeven unieke code.

4. De door of namens MASQLIVE uitgegeven toegangstickets zijn en blijven eigendom van MASQLIVE en zijn uitsluitend aan Klant ter beschikking gesteld.

5. Het toegangsticket geeft de houder recht op bijwonen van het Event. Uitsluitend de houder van het toegangsticket die deze als eerste toont bij aanvang van het Event krijgt toegang daartoe. MASQLIVE gaat ervan uit dat de houder van het toegangsticket ook de rechthebbende daarop is (de Klant is). De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het toegangsticket dat door, namens of in opdracht van MASQLIVE is uitgegeven.

6. MASQLIVE is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van toegangstickets.

7. MASQLIVE staat in voor de geldigheid van het toegangsticket uitsluitend in het geval het toegangsticket is verkregen via een door MASQLIVE aangewezen verkoopwijze. Het is de Klant die moet aantonen en bewijzen dat daaraan voldaan is.

8. Artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op toegangstickets, derhalve kunnen toegangstickets niet worden geretourneerd tegen terugbetaling van de koopprijs van het toegangsticket(s).

9. Klant is zonder voorafgaande toestemming van MASQLIVE verboden om één of meerdere toegangstickets te verkopen aan derden of op een andere manier in het kader van commerciële doeleinden direct of indirect aan derden te verstrekken dan wel aan te bieden.

10. MASQLIVE behoudt zich de mogelijkheid voor om de toegangstickets te personaliseren (op naam te verstrekken). Mocht daar sprake van zijn, dan dient de Klant de door MASQLIVE nader aan te geven informatie te verstrekken. Klant wordt uitsluitend toegang verleend voor het Event indien de op het toegangsticket vermelde naam overeenstemt met de naam van de Klant / bezoeker en de Klant / bezoeker zich naar het oordeel van MASQLIVE deugdelijk kan legitimeren. In andere gevallen kan de toegang tot het Event worden geweigerd.

11. MASQLIVE is niet verplicht inzake geldige toegangstickets (nadere controle) te verrichten. De Klant moet er zelf voor zorgen om houder te worden en te blijven van een door MASQLIVE dan wel een door haar in de arm genomen (voor)verkooptussenpersoon verstrekt toegangsticket.

Artikel 4. Voorschriften
1. Klant is des verzocht gehouden mee te werken om gefouilleerd te worden.

2. De Klant is gehouden tot naleving van nadere voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van MASQLIVE, verkeersregelaars, de exploitanten of eigenaar van de plaats, gebouw dan wel terrein waar het Event wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, de politie, EHBO-personeel en ander bevoegden al dan niet nader door MASQLIVE nader aangewezen.

3. Het is Klant verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Event plaatsvindt. Indien MASQLIVE dergelijke voorwerpen voor de duur van het Event in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4. Klant is des verzocht gehouden om zowel tijdens het bezoek van een Event als bij bestellen van het toegangsticket, zich te identificeren om MASQLIVE in ieder geval in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

5. Het is Klant niet toegestaan (semi)professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats van een Event. Mocht MASQLIVE dergelijke apparatuur voor de duur
van het Event in bewaring nemen, aanvaardt zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Of sprake is van (semi) professionele opnameapparatuur wordt beoordeeld naar uitsluitend het oordeel van MASQLIVE.

6. Registratie van een Event in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is zonder voorafgaande toestemming van MASQLIVE niet toegestaan, hetzelfde geldt voor nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

7. Het is Klant niet toegestaan tijdens een Event reclame te maken dan wel te verspreiden van haar/zijn eigen onderneming(en).

8. Een Event is niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar, derhalve krijgen uitsluitend personen van 18 jaar of ouder toegang tot een Event. Een Klant dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig ID bewijs. Wordt geen geldig ID- bewijs getoond of heeft Klant nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt, dan zal Klant toegang worden geweigerd zonder dat MASQLIVE gehouden is om aan Klant de koopprijs van het toegangsticket dan wel enig ander geldbedrag dat Klant heeft betaald om het toegangsticket te verkrijgen terug te betalen.

9. Het is verboden om kleding te dragen met groepskenmerken zoals maar niet gelimiteerd tot voetbalshirts en kleding met politieke leuzen en/of teksten. Daarnaast zijn (huis)dieren verboden. Verder is het niet toegestaan om in tenten en/of (tijdelijke) gebouwen te roken, daarbij uitgezonder speciaal daartoe aangewezen rookruimtes.

10. Op een Event kan uitsluitend worden betaald met speciaal daarvoor bedoelde tokens / munten.

Artikel 5. Bevoegdheden MASQLIVE

1. MASQLIVE is gerechtigd in geval van overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen door Klant het toegangsticket ongeldig te maken. Daarnaast kan door MASQLIVE de Klant de toegang worden geweigerd voor een Event waarbij Klant geen recht heeft op terugbetaling van de koopprijs van het toegangsticket (daarbij inbegrepen de servicekosten) welke is voldaan aan MASQLIVE dan wel aan een (voor)verkooptussenpersoon.

2. MASQLIVE is bevoegd om de Klant niet (meer) tot het Event toe te laten en/of van de plaats, terrein dan wel gebouw waar het Event plaatsvindt te (laten) verwijderen in het geval MASQLIVE van oordeel is dat zulks noodzakelijk is voor de handhaving van de rust en orde gedurende het Event.

3. MASQLIVE is bevoegd om beeld- dan wel geluidspopnamen te (laten) maken van het Event en dus van alle personen die op het Event aanwezig zijn en deze opnamen te gebruiken voor elke vorm van promotiedoeleinden. Door verkrijging van het toegangsticket en/of door het betreden van de locatie waar het Event plaatsvindt gaat de Klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met het maken van voormelde opnamen zonder daarbij recht te hebben op enige vergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 6. Programma
1. MASQLIVE probeert het programma zoveel mogelijk conform zij heeft aangekondigd uit te voeren. MASQLIVE is nimmer aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen van het programma.

2. MASQLIVE is niet aansprakelijk voor een mogelijke aangekondigde lengte van delen, mogelijke uitval of de annulering van delen van het programma.

Artikel 7. Persoonsgegevens
MASQLIVE verwerkt persoonsgegevens van Klant en bezoekers van haar website(s) conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy statement is beschikbaar via website: www.masqlive.com.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Het betreden van een plaats waar een Event plaatsvindt alsmede de bijwoning van een Event is volledig voor eigen risico van Klant. Dat betekent dat MASQLIVE niet aansprakelijk is voor schade welke is ontstaan als gevolg van voormelde betreding dan wel bijwoning.

2. MASQLIVE is niet aansprakelijk voor bij Klant ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen. MASQLIVE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een MASQLIVE toe te rekenen tekortkoming. Voor zover MASQLIVE aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt gedekt.

3. MASQLIVE is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van Klant welke tijdens op/bij het Event hebben plaatsgevonden.

Artikel 9 Overmacht
1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur voor besturingssystemen, sabotage, etc. heeft MASQLIVE het recht het Event te verschuiven naar een latere datum of het Event te annuleren.

2. Uitsluitend in geval van annuleren van een Event op initiatief van MASQLIVE, dus niet als gevolg van overmacht, zal MASQLIVE gehouden zijn tot terugbetaling van de koopprijs van het
toegangsticket. Daaronder zijn uitdrukkelijk niet begrepen de service- en/of transportkosten die Klant via een (voor)verkooptussenpersoon heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen twaalf
weken na de geannuleerde datum plaats via een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het
(geannuleerde) Event. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Event.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een klant en MASQLIVE ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd.

Wat verder belangrijk is om te weten:

Intimidatie
Tijdens MASQLIVE evenementen willen we dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf kan zijn en bezoekers elkaar met respect behandelen. Onder invloed van bv. alcohol kunnen er ongewenste situaties ontstaan. Let daarom op elkaar en help elkaar bij onveilige of onprettige situaties. Zorg samen voor een sociale omgeving waar je elkaar kan corrigeren wanneer dit nodig blijkt. (Seksueel) geweld of (seksuele) intimidatie worden op MASQLIVE op geen enkele wijze getolereerd. Mocht je worden lastiggevallen of je bedreigd voelen: doe hiervan melding bij de organisatie. Dit kan bij alle beveiligings- en EHBO-medewerkers. Zij vangen je op en nemen contact op met een leidinggevende binnen de organisatie die je verder kan helpen. Alle beveiligingsmedewerkers hebben een training gevolgd en weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Er is ook vrouwelijke beveiliging aanwezig en bij de EHBO post zijn deskundigen aanwezig die je kunnen opvangen. Online melding doen kan ook. Voor directe assistentie neem je contact op via Facebook Messenger of je mailt naar info@MASQLIVE.com. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je aangifte doen bij de politie. De organisatie kan je hier desgewenst bij assisteren. Uiteraard wordt met alle meldingen vertrouwelijk omgegaan. Op www.centrumsexueelgeweld.nl staat meer algemene info over medisch en psychologisch adviezen en hoe je aangifte kan doen.

Celebrate Safe
Een hele dag lang genieten van muziek, samen feesten en dansen: wij kunnen niet wachten tot MASQLIVE van start gaat! Hoe leuk feesten ook is, het is nooit helemaal zonder risico’s. Het is daarom goed te weten wat de risico’s zijn, van blaren en uitdroging tot het gebruik van alcohol. Kijk voor uitgebreide informatie op www.celebratesafe.nl.